کاربر 1

مشهد – تقاطع فلاجی و حسابی 
نبش حسابی شمالی ۲۸

شبنه تا پنجشنبه  16:00 - 20:00

Alirezamohajeri71@gmail.com

۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳
۰۵۱-۳۸۹۴۲۹۵۷

کاربر 2

مشهد – بلوار وکیل آباد، صیادشیرازی 29 ، پ11

شبنه تا پنجشنبه  16:00 - 20:00

Alirezamohajeri71@gmail.com

۰۹۱۵۸۲۷۵۰۹۷
۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳
۰۵۱-۳۸۹۰۱۹۳۶