نمونه سوال

نمونه سوال چرتکه

۱- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع و تفریق ساده یک رقمی

از مباحث ترم ۱

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع و تفریق ساده یک رقمی

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

۲- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع و تفریق ساده دو رقمی

از مباحث ترم ۱

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع و تفریق ساده دو رقمی

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۳- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

از مباحث ترم ۲

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

۴- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی کوچک ۲ و ۳

از مباحث ترم ۲

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی کوچک ۲ و ۳

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۵- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع ترکیبی دوستان کوچک

از مباحث ترم ۲

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع ترکیبی دوستان کوچک

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۶- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴

از مباحث ترم ۳

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

۷- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳

از مباحث ترم ۳

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۸- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع و تفریق ترکیبی دوستان کوچک

از مباحث ترم ۳

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع و تفریق ترکیبی دوستان کوچک

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۹- دانلود یکجا نمونه سوال چرتکه مباحث ۱ تا ۸

مباحث ترم ۱ و ۲ و ۳

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: مباحث ۱ تا ۸

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

۱۰- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

۱۱- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۲- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۳- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۴- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۵- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

۱۶- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۲ و۸

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۷- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۳ و۷

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۸- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۴ و۶

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۱۹- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۵ و۵

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

20- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی ترکیبی 9 و 14

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی ترکیبی 9 و 14

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

21- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی ترکیبی 8 و 13

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی ترکیبی 8 و 13

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

22- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی ترکیبی 7و 12

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی ترکیبی 7 و 12

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

23- نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی ترکیبی 6 و 11

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی ترکیبی 6 و 11

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

24- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی 9 و 14

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی ترکیبی 9 و 14

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

25- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی 8 و 13

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی ترکیبی 8 و 13

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

26- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی 7و 12

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی ترکیبی 7 و 12

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

27- نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی 6 و 11

از مباحث ترم 6

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی ترکیبی 6 و 11

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

28- بسته نمونه سوال چرتکه مبحث ضرب

از مباحث ترم 7،8 و 9

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: ضرب

تعداد سوالات: 365

 اعداد: انگلیسی

قیمت: 15۰۰۰ تومان

29- بسته نمونه سوال چرتکه مبحث تقسیم

از مباحث ترم 10

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: ضرب

تعداد سوالات: 365

 اعداد: انگلیسی

قیمت: 15۰۰۰ تومان

ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه حسابگر خلاق و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه نمونه سوال برای مباحث مختلف چرتکه.

موارد استفاده از فایل:

۱- کاربرگ تمرین چرتکه در منزل برای دانش آموز

۲- نمونه سوال چرتکه برای آزمون

۳- حل مثال های بیشتر برای دانش آموزان در کلاس

آموزش تصویری چرتکه به صورت ترم به ترم

در این بخش قصد معرفی دوره آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه را برای علاقه مندان به یادگیری این علم جذاب داریم. با توجه به این ویژگی ها، یادگیری چرتکه به دانش آموزان، مربیان مهدکودک، اولیا، کنکوری ها، مدیران مهدکودک و علاقه مندان به محاسبات ذهنی و حتی به کسانی که از ابتلا به آلزایمر می هراسند، پیشنهاد می شود.

آموزش ها در ۶ ترم ارائه خواهد شد. هر ترم شامل چند مبحث می باشد که در هر قسمت به مباحث هر ترم اشاره شده است. این آموزش ها به همراه حل ۱۰ مثال است و با مشاهده نحوه حل مثال ها به راحتی قادر به درک موضوع خواهید شد. پیشنهاد می شود یک بار با دقت زیاد و با تمرکز ویدئو را مشاهده کنید، سپس سعی کنید مثال ها روی چرتکه خود انجام دهید. در صورتی که مبحثی را متوجه نشدید اصلا نگران نباشید زیرا مشاوران و مربیان موسسه روبوفا به صورت رایگان در اختیار شما خواهند بود تا زمانی که مشکل شما رفع شود. « روبوفا متفاوت در خدمات»

برای تمرین بیشتر می توانید از لینک زیر نمونه سوال مربوط به هر مبحث را دانلود کنید. برای هر مبحث ۵۰ نمونه سوال طرح شده است. بعد از مشاهده ویدئو با تهیه نمونه سوال مربوطه از بخش  محصولات>نمونه سوال   بر مبحث مسلط شوید. برای خرید چرتکه به بخش محصولات>چرتکه  مراجعه کنید یا نرم افزار آن را دانلود کنید. از هر ترم یک نمونه سوال رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. از منو به بخش نمونه سوال مراجعه کنید.

یک نمونه ویدئو از مبحث جمع ساده یک رقمی (بدون فرمول) آورده شده است تا با نحوه تدریس و کیفیت آموزش آشنا شوید و با اطمینان خرید کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره ۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳ تماس بگیرید پاسخگو شما خواهیم بود.

دانلود رایگان مبحث جمع ساده یک رقمی

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۱ و ۲ و ۳)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

ترم: ۱ و ۲ و ۳

مباحث: ( جمع ساده یک رقمی ، تفریق ساده یک رقمی ، جمع ساده دو رقمی ، تفریق ساده دو رقمی
جمع دوستی کوچک ۱و۴ ، جمع دوستی کوچک ۲و۳ ، جمع ترکیبی دوستان کوچک
تفریق دوستی کوچک ۱و۴ ، تفریق دوستی کوچک ۲و۳ ، تفریق ترکیبی دوستان کوچک)

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۹۵ هزار تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۴ و ۵ و ۶)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۳ ساعت

ترم: ۴ و ۵ و ۶

مباحث: ( جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶، جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵
تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵
جمع دوست ترکیبی ۶ و ۱۱ ، جمع دوست ترکیبی ۷ و ۱۲، جمع دوست ترکیبی ۸ و ۱۳ ، جمع دوست ترکیبی ۹ و ۱۴ ، تفریق دوست ترکیبی ۶ و ۱۱ ، تفریق دوست ترکیبی ۷ و ۱۲، تفریق دوست ترکیبی ۸ و ۱۳ ، تفریق دوست ترکیبی ۹ و ۱۴)

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۱۴۵ هزار تومان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *