زمانبندی شروع ترم جدید موسسه آموزش چرتکه روبوفا

ساعت 19 الی 20

ساعت 18 الی 19

ساعت 17 الی 18

ساعت 16 الی 17

ساعت 15 الی 16
شروع ترم سومشنبه
یکشنبه
شروع ترم اولشروع ترم سوم
شروع ترم سوم
دوشنبه
شروع ترم چهارمسه شنبه
شروع ترم چهارم
شروع ترم اول
شروع ترم سوم
شروع ترم سوم
شروع ترم سومچهارشنبه
شروع ترم چهارمپنج شنبه
جمعه