Gardner test and child psychology

تست گاردنر و روانشناسی کودکان

تست گاردنر یکی از روش‌های اندازه‌گیری هوش است که به وسیله هوارد گاردنر ارائه شده است. این نظریه به هوش را به چندین نوع مختلف تقسیم می‌کند، که هرکدام از این نوع‌ها می‌توانند در میان افراد به شکل متفاوتی برجسته باشند.

ادامه مطلب