بررسی رابطه بین استفاده از چرتکه و بهبود شاخص توجه انتخابی کودکان

از کودکی و از زمانی که وارد مدرسه شدیم به خوبی از نیمکره چپ برای یادگیری استفاده کردیم. تکرار تکرار و متأسفانه این سیستم در دانشگاه هم ادامه پیدا کرده و ما باز هم صرفا از طریق تکرار آموختیم. پس تعجبی ندارد اگر بسیاری از مطالب مدرسه و دانشگاه را بخاطر نمی ­آوریم

Continue reading