آموزش چرتکه / جمع اعداد روی چرتکه با استفاده از دوستی کوچک ۲ و ۳

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۵+ ۳- = ۲+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۲ مهره اضافه شده است)

Continue reading