آموزش چرتکه / جمع اعداد روی چرتکه با استفاده از دوستی بزرگ ۲ و ۸

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۲ و ۸ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.

ادامه مطلب