تاثیر آموزش چرتکه بر یادگیری مفاهیم درس ریاضی در دوره ابتدایی

تحقیقات نشان می¬دهد دانش¬آموزانی که آموزش محاسبه ذهنی با چرتکه¬ را فرا گرفته اند و آنهایی که فاقد این آموزش هستند، از نظر مؤلفه¬های سرعت در حل مسأله ریاضی، دقت و تمرکز و محاسبه عددی تفاوت معنی¬داری دارند.

Continue reading