آموزش چرتکه

آموزش چرتکه تفریق ترکیب دوستی های کوچک ۱ و ۴ – ۲و۳

آموزش چرتکه تفریق ترکیب دوستی های کوچک ۱ و ۴ – ۲و۳

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق ترکیبی دوستان کوچک

در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستان کوچک “۱و۴” و “۲ و ۳” آورده شده است که به صورت گام به گام آموزش خواهید دید چگونه اعداد را با استفاده از چرتکه جمع و تفریق کنید. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. اما گاهی ممکن است همزمان از دو دوستی استفاده شود که در این بخش به آن می پردازیم.

چه زمانی از تفریق دوستان کوچک “۱ و ۴” و  “۲ و ۳” همزمان استفاده می شود؟

تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴: زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون وجود نداشته باشد از فرمول 5- 4+ = 1- به این صورت که ابتدا ۴ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۱ مهره کم شده است) یا اگر بخواهیم ۴ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نداشته باشیم از ۵- ۱+ = ۴- استفاده می کنیم که برای استفاده از این فرمول که ابتدا ۱ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۴ مهره کم شده است)

تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳: زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۳+ =۲- به این صورت که ابتدا ۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۲ مهره کم شده است) یا اگر بخواهیم ۳ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نداشته باشیم از ۵- ۲+ =۳- استفاده می کنیم که برای استفاده از این فرمول ابتدا ۲ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۳ مهره کم شده است). زمانی که از هر دو دوستی در یک مثال استفاده شود یعنی دوستی ها ترکیب شده اند.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن  51+22-36
 1. چرتکه را روی ۳۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۶۵ (۶۵ = ۵+ ۱۰ + ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۴+۴۲-۲۶
 1. چرتکه را روی ۳۴ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۲۶ را از آن کم کنید.
 7. حاصل باید ۵۰ باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن۱۳ +۳۰ + ۴۲- ۸۵  
 1. چرتکه را روی ۸۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 11. حاصل باید ۸۶ (۸۶ = ۱+ ۵+ ۳۰+ ۵۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۲۰+۳۴- ۵۲+ ۱۵  
 1. چرتکه را روی ۱۵ قرار دهید.
 2. ۵۲ را به آن اضافه کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 7. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۵۳ (۵۳ = ۳+ ۵۰) باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن۳۴+ ۳۰+ ۵۶- ۷۷
 1. چرتکه را روی ۷۷ قرار دهید.
 2. ۵۶ را از آن کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۸۵ (۸۵ = ۵+ ۳۰+ ۵۰) باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث جمع و تفریق ترکیبی دوستان کوچک

از مباحث ترم 2

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع و تفریق ترکیبی دوستان کوچک

تعداد سوالات: 100

 اعداد: انگلیسی

قیمت: 5000 تومان

اگر نمی دانید از کدام مبحث آموزش چرتکه را شروع کنید لینک ترتیب مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید