آموزش چرتکه

آموزش چرتکه دوستی بزرگ ۵ و ۵

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۵ و ۵

آموزش چرتکه دوستی بزرگ ۵ و ۵

در ادامه آموزش های گام به گام و رایگان چرتکه روبوفا، در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۵ و ۵ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید. در صورتی که سوالی داشتید در قسمت نظرات مطرح کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی بزرگ ۵ و ۵ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۵ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۵+ = ۵- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۵ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۵ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۵ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۵+ = ۵- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۵ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۵ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۶۹+ ۱۵ – ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره (دوست ۵) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۶ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۴ مهره (دوست ۱) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۷۴ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۵- ۷۵ + ۲۵
 1. چرتکه را روی ۲۵ تنظیم کنید.
 2. ۷ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۹ مهره (دوست ۱) را از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 6. ۹ مهره (دوست ۱) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۵ مهره (دوست ۵) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. حاصل باید ۸۵ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۷۵- ۳۲+ ۲۰ + ۵۹
 1. چرتکه را روی ۵۹ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 5. ۸ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان جدا کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 9. ۵ مهره (دوست ۵) را به ستون یکان اضافه کنید.
 10. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 11. حاصل باید ۳۶ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۵۲+ ۵- ۳۹ + ۸۱
 1. چرتکه را روی ۸۱ قرار دهید.
 2. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره (دوست ۵) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۵۲ را به حاصل آن اضافه می کنیم.
 9. حاصل باید ۱۶۷ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۱۶- ۳۵- ۱۵ + ۵۵
 1. چرتکه را روی ۵۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره (دوست ۳) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. حاصل باید ۱۹ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۵ و۵

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: 5۰۰۰ تومان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید