آموزش چرتکه

فرمول جمع و تفریق دوستی های کوچک

فرمول جمع و تفریق دوستی های کوچک

زمانی که در یک ستون از چرتکه مهره کم بیاوریم، بدین معنی است که باید از دوستی ها استفاده کنیم. به عنوان مثال در فرمول جمع دوستی کوچک 5+ 4- = 1+ اگر بخواهیم 1 مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون نباشد، 4 مهره کم می کنیم و 5 مهره اضافه می کنیم. همچنین در فرمول تفریق دوستی کوچک 5- 4+ = 1- اگر بخواهیم 1 مهره را کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نباشد، 4 مهره به آن اضافه می کنیم و 5 مهره کم می کنیم. برای مشاهده فرمول جمع و تفریق دوستی های بزرگ کلیک کنید.فرمول جمع و تفریق دوستی های کوچک 

جمع دوستی کوچک

5+ 4- = 1+
5+ 3- = 2+
5+ 2- = 3+
5+ 1- = 4+

 

تفریق دوستی کوچک

5- 4+ = 1-
5- 3+ = 2-
5- 2+ = 3-
5- 1+ = 4-

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید