آموزش چرتکه

آموزش جمع ترکیب دوستی های کوچک ۱ و ۴ – ۲و۳

آموزش جمع ترکیب دوستی های کوچک ۱ و ۴ – ۲و۳

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع ترکیبی دوستان کوچک

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستان کوچک “۱و۴” و “۲ و ۳” آورده شده است که به صورت گام به گام آموزش خواهید دید چگونه اعداد را با استفاده از چرتکه جمع و تفریق کنید. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. اما گاهی ممکن است همزمان از دو دوستی استفاده شود که در این بخش به آن می پردازیم.

چه زمانی از جمع دوستان کوچک “۱ و ۴” و  “2 و ۳” همزمان استفاده می شود؟

جمع دوستی کوچک ۱ و ۴: زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون وجود نداشته باشد از فرمول ۵+ ۴- = ۱+ به این صورت که ابتدا ۴ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۱ مهره اضافه شده است) یا اگر بخواهیم ۴ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون نداشته باشیم از ۵+ ۱- = ۴+ استفاده می کنیم که برای استفاده از این فرمول که ابتدا ۱ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۴ مهره اضافه شده است)

جمع دوستی کوچک ۲ و ۳: زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون وجود نداشته باشد از فرمول ۵+ ۳- = ۲+ به این صورت که ابتدا ۳ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۲ مهره اضافه شده است) یا اگر بخواهیم ۳ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای در آن ستون نداشته باشیم از ۵+ ۲- = ۳+ استفاده می کنیم که برای استفاده از این فرمول ابتدا ۲ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۳ مهره اضافه شده است). زمانی که از هر دو دوستی در یک مثال استفاده شود یعنی دوستی ها ترکیب شده اند.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
مثال۱: نحوه محاسبه کردن  43+42+13
 1. چرتکه را روی ۱۳ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۴۳ را به آن اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۹۸ (۹۸ = ۳+ ۵+۴۰+ ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۵-۱۴+۸۱
 1. چرتکه را روی ۸۱ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱۵ را از آن کم کنید.
 6. حاصل باید ۸۰ (۸۰ = ۳۰+ ۵۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۱۲+۱۱+ ۳۱+ ۲۴
 1. چرتکه را روی ۲۴ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱۱ را به آن اضافه کنید.
 7. ۱۲ را به آن اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۷۸ (۷۸ = ۳+ ۵+۲۰+ ۵۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۱۲+۲۱+ ۲۴+ ۳۲
 1. چرتکه را روی ۳۲ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۲۱ را به آن اضافه کنید.
 7. ۱۲ را به آن اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۸۹ (۸۹ = ۴+ ۵+۳۰+ ۵۰) باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۱۵+ ۱۷- ۴۸+ ۳۰
 1. چرتکه را روی ۳۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۸ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱۷ را از آن کم کنید.
 6. ۱۵ را به آن اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۷۶ (۷۶ = ۱+ ۵+۲۰+ ۵۰) باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع ترکیبی دوستان کوچک

از مباحث ترم ۲

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع ترکیبی دوستان کوچک

تعداد سوالات: 100

 اعداد: فارسی

قیمت: 5000 تومان

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید