آموزش چرتکه

آموزش چرتکه جمع دوست ترکیبی ۷ و ۱۲

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوست ترکیبی ۷ و ۱۲

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوست ترکیبی ۷ و ۱۲ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، پیشنهاد می شود ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

۳ مبحثی که قبل این مبحث باید آموزش ببینید

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوست ترکیبی ۷ و ۱۲ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۷ مهره اضافه کنیم ولی مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۱۲+ = ۷+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۲ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۷ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۷ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵+ ۱۲- = ۷- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۲ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۷ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۱۷+ ۴۴ + ۳۱
 1. چرتکه را روی ۳۱ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱۲ مهره (دوست ۷) را اضافه می کنیم.
 8. مهره ۵ را کم می کنیم.
 9. حاصل باید ۹۲ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۷۰+ ۳۵ + ۲۸
 1. چرتکه را روی ۲۸ تنظیم کنید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱۲ مهره (دوست ۷) را به ستون های دهگان وصدگان اضافه می کنیم.
 7. مهره ۵ را از ستون دهگان کم می کنیم.
 8. حاصل باید ۱۳۳ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۷۳- ۶۷+ ۲۳ + ۱۲
 1. چرتکه را روی ۱۲ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۶ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱۲ مهره (دوست ۷) را اضافه می کنیم.
 7. مهره ۵ را کم می کنیم.
 8. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 10. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 12. حاصل باید ۲۹ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۲۲+ ۹۹- ۱۷ + ۸۵
 1. چرتکه را روی ۸۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱۲ مهره (دوست ۷) را اضافه می کنیم.
 4. مهره ۵ را کم می کنیم.
 5. ۱ مهره (دوست ۹) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 7. ۱ مهره (دوست ۹) را به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 11. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 12. حاصل باید ۲۵ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۸۴- ۴۶+ ۴۷ + ۲۶
 1. چرتکه را روی ۲۶ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱۲ مهره (دوست ۷) را اضافه می کنیم.
 5. مهره ۵ را کم می کنیم.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۶ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 10. ۴ مهره از ستون یکان کم کنید.
 11. حاصل باید ۳۵ باشد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید