آموزش چرتکه

آموزش چرتکه جمع دوست ترکیبی ۸ و ۱۳

آموزش چرتکه جمع دوست ترکیبی ۸ و ۱۳

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوست ترکیبی ۸ و ۱۳

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوست ترکیبی ۸ و ۱۳ آورده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، پیشنهاد می شود ابتدا فرمول های دوستی کوچک و بزرگ، سپس دوستی های کوچک و در نهایت مبحث دوستی های بزرگ را شروع کنید. این دومین مبحث از درس جمع دوستان ترکیبی است. برای مشاهده ترتیب مراحل یادگیری چرتکه روی لینک مراحل یادگیری چرتکه کلیک کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   

۳ مقاله مهم در رابطه با آموزش چرتکه

چه زمانی از دوست ترکیبی ۸ و ۱۳ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۸ مهره اضافه کنیم ولی مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۱۳+ = ۸+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۸ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۸ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵+ ۱۳- = ۸- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۳ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۸ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۱۲+ ۸ + ۴۵
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 3. مهره ۵ را کم می کنیم.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 6. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۶۵ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۸+ ۳۵ + ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ تنظیم کنید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 7. مهره ۵ را کم می کنیم.
 8. حاصل باید ۹۳ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۳۸+ ۱۱+ ۲۴ + ۴۱
 1. چرتکه را روی ۴۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱۱ را به حاصل آن اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 10. مهره ۵ را کم می کنیم.
 11. حاصل باید ۱۱۴ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۸+ ۲۲- ۳۵ + ۱۲
 1. چرتکه را روی ۱۲ قرار دهید.
 2. ۳۵ را به آن اضافه کنید.
 3. ۲۲ را از حاصل آن کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 6. مهره ۵ را کم می کنیم.
 7. حاصل باید ۴۳ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۴۰- ۸۸+ ۳۵ + ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه می کنیم.
 5. ۱۳ مهره (دوست ۸) را به ستون های دهگان وصدگان اضافه می کنیم.
 6. مهره ۵ را از ستون دهگان کم می کنیم.
 7. ۱۳ مهره (دوست ۸) را اضافه می کنیم.
 8. مهره ۵ را کم می کنیم.
 9. ۴۰ را از حاصل آن کم می کنیم.
 10. حاصل باید ۱۰۳ باشد.

ثبت نام کلاس چرتکه

سایر آموزش ها

مقالات مرتبط با چرتکه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید